Strona główna
Curriculum Vitae
Bibliografia
Badania wykopaliskowe
Galeria zdjęć
Linki
Kontakt
Szukaj
Zespoły osadnicze
Krzesk-Królowa Niwa
Curriculum Vitae 
Studia archeologiczne ukończyłam w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem doc. Zofii Wartołowskiej. Jest to monografia średniowiecznego i nowożytnego zespołu szpitalnego pod wezwaniem św. Ducha w Wiślicy. Dysertację doktorską poświęciłam wczesnośredniowiecznemu zespołowi grodowemu w Krzesku-Królowej Niwie na Mazowszu wschodnim. Promotorem jej była prof. dr hab. Maria Miśkiewicz.
W Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pracuję od 1973 roku do dnia dzisiejszego. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktyczntm. Dla studentów I-V roku wszystkich poziomów nauczania w IA UW prowadzę zajęcia z okresu wczesnego średniowiecza. W bieżącym roku akademickim wszystkie zajęcia poświecone są archeologii słowiańskiej. Do niedawna wiele czasu poświęcałam zajęciom terenowym –powierzchniowym i wykopaliskowym.
Moje zainteresowania badawcze skupią się wokół dwóch zagadnień:
a) archeologii wczesno- i średniowiecznej Wiślicy
b) wczesnośredniowiecznego Mazowsza. Ich są publikacje wyszczególnione dalej.
Najciekawsze i najwartościowsze pod względem naukowym stanowiska archeologiczne badane przeze mnie to: tzw. „misa chrzcielna w Wiśilcy, ciałopalne groby kurhanowe z międzyrzecza Liwca, Bugu i Krzny oraz przedzamcze zamku krzyżackiego w Malborku. Łącznie prowadziłam wykopaliska na 21 obiektach: grodziskach, osadach przygrodowych, osadach otwartych, cmentarzyskach szkieletowych i ciałopalnych. Przez kilka lat uczestniczyłam również w badaniach stanowisk ze starszych okresów pradziejów: neolitycznych pracowni bursztyniarskich w Niedźwiedziówce na Żuławach (kier. dr hab. prof. UW Ryszard Mazurowski), piecowisk hutniczych z okresu wpływów rzymskich na Równinie Bońskiej pod Warszawą (badania IA UW) i osiedli z epoki brązu w Połańcu nad Wisłą (kier. dr Bolesława Chomentowska i dr Jan Michalski).
W latach 1995-2001 roku brałam udział w dwóch interdyscyplinarnych projektach badawczych. Jeden dotyczył weryfikacyjnych badań reliktów kościoła św. Mikołaja w Wiślicy, a drugi studiów nad cmentarzyskami kurhanowymi w dorzeczu środkowego Bugu. W 2005 roku rozpoczęłam prace nad wytwórczością brązowniczą na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu.
Systematycznie uczestniczę w dwóch polskich konferencjach archeologicznych. Jedną z nich organizuje Instytut Archeologii UW a drugą Katedra Archeologii Uniwersytetu im. Marie Curie-Skodowskiej, Stowarzyszenie Archeologów Polskich i regionalne muzea archeologiczne.
Zajmuję się też popularyzacją archeologii. Wygłaszam prelekcje w warszawskich i podwarszawskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Poświęcam je istotnym pradziejowym i wczesnośredniowiecznym stanowiskom oraz zabytkom europejskim.
Jestem autorką lub współautorką 35 prac, w tym 30 opublikowanych i 5 złożonych do druku.